Հեռավար ուսուցման համալիր էջ
Հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի թիվ 01/06.2/6775-20, 17․03․2020թ․ գրությունը
և ելնելով արտակարգ դրության պայմաններում ուսումնական գործընթացի անընդհատությունն ապահովելու անհրաժեշտությունից՝
Գավառի պետական համալսարանն անցում է կատարում հեռավար ուսուցման կառուցակարգերի կիրառմանը։
I. Գործընթացի կազմակերպման նպատակով ԳՊՀ ուսանողներին խնդրում ենք․
1․օգտվել ԳՊՀ էլեկտրոնային ուսուցման /Learn.gsu.am և Distance.gsu.am/ համակարգերից, ինչպես նաև ԳՊՀ էլեկտրոնային գրադարանի /library.gsu/ ռեսուրսներից,
2․ԳՊՀ էլեկտրոնային ուսուցման համակարգեր մուտք գործելու դժվարությունների ու խնդիրների /մուտքաբառի և գաղտնաբառի ճշգրտում,
դասախոսությունների ներբեռնում և այլն/ դեպքում դիմել ուսումնական խորհրդատուներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի աշխատակիցներին՝ հետևյալ էլեկտրոնային փոստի հասցեներով՝ m.hovhannisyan@gsu.am, info@gsu.am, infogsu@mail.ru,
3․դասախոսների հետ աշխատել հեռավար ուսուցման միջոցներով, բարեխղճորեն կատարել առաջադրանքները՝ հանդես բերելով պատասխանատվություն և գիտակցական վերաբերմունք,
4. ցանկացած հարցի դեպքում դիմել դասախոսներին, ամբիոնների և դեկանատների աշխատակիցներին, ռեկտորատի անդամներին։